• 71/316 50 03
  • +48 798 378 002
  • 55-020 Żórawina ul. Urzędnicza 11

Opiniowanie i orzecznictwo z zakresu medycyny szkolnej

Opiniowanie i orzecznictwo z zakresu medycyny szkolnej w ZOZ w Zórawinie dotyczy min. kwestii wystawiania zaświadczeń określających zdolność uczestnictwa ucznia w zajęcia wychowania fizycznego, kandydatów do szkoły lub klasy sportowej oraz techników i szkół zawodowych.

Kto kwalifikuje uczniów do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego w szkole?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, DZ.U. Nr 139, poz. 1139 z późniejszymi zmianami – cz. III załącznika nr 1 do rozporządzenia) lekarz rodzinny kwalifikuje uczniów do uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego w szkole (dotyczy to również uczestnictwa w innych, amatorskich zajęciach sportowych w szkole jak aktywna turystyka, nauka pływania, taniec). Warto zwrócić uwagę, że lekarz rodzinny nie ma obowiązku wystawienia zaświadczenia określającego zdolność uczestnictwa dziecka w pozaszkolnych zajęciach sportowych.

Kto wystawia zaświadczenie o możliwości uczęszczania do szkoły lub klasy sportowej?

Zaświadczenie, że kandydat może uczęszczać do szkoły lub klasy sportowej oraz szkół mistrzostwa sportowego może wystawić wyłącznie lekarz specjalista medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami).

Kto może wystawić zaświadczenie lekarskie dla kandydatów do Techników i Szkoły Zawodowej?

Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydaje lekarz medycyny pracy. W przypadku kształcenia w liceum ogólnokształcącym zaświadczenie takie nie jest wymagane – w tym przypadku lekarz rodzinny wystawia zaświadczenie o barku przeciwwskazań do dalszego kształcenia.

Czy orzeczenie lekarza medycyny pracy wymagane jest w przypadku kandydatów do Techników Zawodowych?

Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wydane przez lekarza medycyny pracy wymagane jest w przypadku kandydatów do szkół Zawodowych (obowiązuje we wszystkich zawodach). Kandydaci do Techników muszą przedstawić takie orzeczenie w przypadku kształcenia się w następujących zawodach:

  • kelner;
  • technik żywienia i usług gastronomicznych;
  • technik handlowiec;
  • technik hotelarstwa;
  • technik technologii żywności.