• 71/316 50 03
  • +48 798 378 002
  • 55-020 Żórawina ul. Urzędnicza 11

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC RODZICÓW DZIECI OBJĘTYCH PROFILAKTYCZNĄ OPIEKĄ ZDROWOTNĄ W SZKOLE

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (w skrócie: ADO) jest:

Zakład Opieki Zdrowotnej w Żórawinie
ul. Urzędnicza 11
55-020 Żórawina

2. Inspektor Danych Osobowych

Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony danych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żórawinie na adres email: rodo@zoz-zorawina.pl

lub na adres pocztowy:

Weronika Czesak-Kamyk

Inspektor ochrony danych
Zakład Opieki Zdrowotnej w Żórawinie
ul. Urzędnicza 11
55-020 Żórawina

3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1), zwanego RODO, zgodnie z:

art. 9 ust.2 lit. h), w celach zdrowotnych w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654,)  przy zachowaniu obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 1318), Ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078) oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2019.0.1148 art. 22 )

– art. 6 ust. 1 lit. c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, w tym polegającego na tworzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami wskazanymi w treści przepisu art. 24 i 29 ww. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz

– art. 6 ust.1 lit. f), w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie związane ze świadczeniem usług przez Administratora Danych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Dane będą także wykorzystywane do rozliczania, kontroli oraz mogą być udostępnianie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Pani /Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. NFZ, Sanepid) oraz odbiorcom danych świadczącym na rzecz ADO usługi medyczne ( np. inne placówki służby zdrowia w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, w tym laboratoria, pracownie diagnostyczne) oraz usługi prawnicze, informatyczne, doradcze, pocztowe, kurierskie.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres udzielania świadczenia zdrowotnego oraz przez okres przechowywania sporządzonej w związku z tym dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna obejmująca Pani/Pana dane będzie przechowywana przez okres wskazany w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkiem:
1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
1 a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

6. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania w zakresie nie objętym dokumentacją przebiegu udzielania świadczeń zdrowotnych. Ponadto przysługuje prawo do uzyskania kopii swojej dokumentacji medycznej.

Wykonywanie niniejszych praw nie może naruszać obowiązku nałożonego na ADO na podstawie przepisu art. 24 i 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul Stawki 2).

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do realizacji wskazanych celów, w tym:

  • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. 2018 poz. 1510)
  • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417)
  • Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654,)
  • Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2019.0.1148 art. 22 )